„Modlitba nestačí.“ JSD o boji proti koronaviru se soucitem

„Modlitba nestačí.“ JSD o boji proti koronaviru se soucitem
Celý svět sužuje pandemie koronaviru. Co si tom myslí Jeho Svatost dalajlama?

Někdy mě přátelé prosí, abych jim pomohl vyřešit nějaký světový problém, chtějí, abych použil nějakou „magickou sílu“. Vždycky jim na to odpovím, že žádnou magickou moc nemám. Kdybych ji totiž měl, nebolely by mě nohy ani v krku. Všichni jsme stejné lidské bytosti. Všichni se potýkáme se stejnými obavami, nadějemi a nejistotami.

Z buddhistického hlediska je každá vnímající bytost seznámena s utrpením a pravdami nemoci, stářím a smrtí. Ale jako lidské bytosti máme schopnost využít naši mysl, abychom přemohli náš hněv, paniku a chamtivost. V posledních letech jsem kladl důraz na „emoční odzbrojení“, pokusit se vidět věci realističtěji a jasněji, bez jakéhokoli strachu, vzteku nebo zmatení. Jestli má problém řešení, musíme jej najít. Jestliže řešení nemá, nemusíme ztrácet čas se tímto problémem zabývat.

My budhisté věříme, že celý svět je vzájemně závislý. Proto často mluvíme o univerzální odpovědnosti. Vypuknutí tohoto hrozného koronaviru ukázalo, že co se stane jednomu člověku, zároveň ovlivní mnoho dalších lidí. Zároveň nám také připomíná, že soucitný nebo konstruktivní akt – ať už člověk pracuje v nemocnici nebo jen dodržuje sociální distancování – má potenciál pomoci mnoha lidem.

Od doby, co se ve Wu-chanu objevily první zprávy o koronaviru, jsem se modlil za své bratry a sestry v Číně a po celém světě. Nyní vidíme, že nikdo není vůči tomuto viru imunní. Všichni se bojíme o své milované a budoucnost, o globální ekonomiku a naše domovy. Ale modlitba nestačí.

Tato krize ukazuje, že všichni musíme převzít zodpovědnost tam, kde můžeme. Musíme spojit odvahu našich sester a lékařů, kteří se svou prací snaží navrátit vše zpět k normálu, s nutností ochránit naši budoucnost před podobnými hrozbami.

V této době plné strachu, je velmi důležité myslet na dlouhodobé výzvy a možnosti našeho světa. Fotografie našeho světa z vesmíru jasně dokazují, že na naší modré planetě neexistují žádné skutečné hranice. Proto se o ni musíme starat a společně pracovat na prevenci klimatických změn a dalších ničivých sil. Tato pandemie slouží jako varování k tomu, abychom si uvědomili, že pouze spojením našich sil a koordinovanou globální reakcí můžeme čelit těmto výzvám.

Musíme také pamatovat na to, že nikdo není ušetřen od utrpení, a proto bychom měli rozšířit naše pomocnou ruku i na ty, kteří postrádají domov, prostředky nebo rodinu. Tato krize nám ukazuje, že nejsme oddělení, ačkoliv jsme od sebe vzdáleni. Všichni tedy máme odpovědnost šířit soucit a pomoc. Jako budhista věřím v princip pomíjivosti. Nakonec tento virus pomine. Za svůj život jsem byl jsem svědkem války a viděl jsem i jiné strašlivé hrozby, ale stejně tak, jako jsme to udělali i dříve, se chopíme příležitosti znovu vybudovat naši globální komunitu. Upřímně věřím, že mají všichni možnost zůstat v bezpečí a poklidu. V této nejisté době je důležité, abychom neztratili naději a důvěru v konstruktivní úsilí, které tolik lidí vynakládá.

Time Magazine, 14.duben 2020

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter